Ministry of Environment and Water

Portal for electronic administrative services

Български

Providing access to public information

This page allows you to apply for access to public information. Pursuant to the requirements of the MEU, the application should be submitted as an XML document with a specific structure.

For this purpose is provided to you electronically to complete the application - after pressing the "New application".

At any time, you can save the information you filled in a file on your local computer and continue later. To load the saved file, press the button "Load application".

If the administrative authority has sent you a notification of removal of irregularities in submitted your application, you can load the application from your application and to correct the information. To do this click the "correction application".

Предназначение на услугата

Предмет на услугата е създаване на възможност за упражняване на конституционно закрепеното право да се търси, получава и разпространява информация.

Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

Предоставя се информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно задължените по закона субекти, при условията на откритост, достоверност и пълнота, предоставена при еднакви условия за достъп и защитавайки правото на информация и личната информация и гарантиране сигурността на обществото и държавата.

Услугата се предоставя на български език.

Нормативно основание

Чл. 4 от Орхуската конвенция

Чл. 3 от Директива 4/2003

Чл. 41 от КРБ

Чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ във вр. с чл. 24 от ЗДОИ

Чл. 20, ал.2 от ЗООС във вр. с чл. 21 от ЗООС

Заявител

Заявление за достъп до обществена информация може да подаде всяко физическо лице - български или чужд гражданин, лице без гражданство; или юридическо лице – регистрирано или не в Република България.

Не се изисква идентификация за предоставяне на административната услуга.

Срок за предоставяне на услугата

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането им. Срокът за предоставяне на услугата може да бъде удължаван в точно определени хипотези, които ще бъдат разгледани подробно в следващите раздели от настоящия документ.

Такси

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Заплащат се единствено разходите по нейното предоставяне, така както са определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите.

Съгласно цитираната заповед определените нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ са според вида на носителя, както следва:

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Стойностите са без включен ДДС.

Обжалване

Отказът да бъде издаден административният акт, подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Please wait ...