Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Портал за електронни административни услуги

Знаме
Знаме
Знаме

Порталът е разработен в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в МОСВ“.

Настоящата версия на портала е надградена чрез реализирането на 7 електронни административни услуги (6, от които до най-високо ниво на развитие 4 и една до ниво 3) в рамките на изпълнението на проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-31/17.04.2014 г.

Услуги

1.
Предоставяне на достъп до обществена информация
2.
1837 Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти
3.
3018 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка или становище по екологична оценка
4.
1650 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
5.
748 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми
6.
931 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
7.
2467 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми
8.
2421 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
9.
2223 Издаване на разрешение за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС, и за внос, износ и транзит на отпадъци от и към трети страни
10.
Подаване на предложение
11.
Подаване на сигнал

Моля, изчакайте ...