Ministry of Environment and Water

Portal for electronic administrative services

Български

Issuance of the letter to determine the actions required that the sponsor of the project should take for a decision to assess the need to assess the environmental impact or to issue a decision on the assessment of environmental impact

Нормативно основание

Чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Характеристика

Административната услуга е свързана с изпълнение на задължението на възложителите в най-ранен етап писмено да информират министъра на околната среда и водите в качеството му на компетентен орган за своите инвестиционни предложения. След получаване на уведомлението министърът определя дали и какви процедури по Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) да бъдат предприети, за да се осигури интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.

Заявител

Възложител на инвестиционно предложение - обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), или изрично упълномощено лице

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За иницииране на услугата е необходимо подаване на уведомление, което съдържа информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.  Уведомлението се подава на хартия или по електронен път чрез уеб базирано приложение.

Към уведомлението се прилагат следните документи:

  1. документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население предвид изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за ОВОС;
  2. други документи, по преценка на уведомителя:

    а) допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

    б) картен материал, схема, снимков материал.

Такси

За предоставяне на услугата не се дължи такса.

Срок за предоставяне на услугата

В 14-дневен срок от подаване на уведомлението министърът на околната среда и водите/оправомощено от него лице трябва писмено да информира възложителя на инвестиционното предложение за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на глава шеста от ЗООС, като в случаите, когато това е приложимо, да даде указанията по чл. 5, ал. 1, т. 1-4 от Наредбата за ОВОС.

Резултат от услугата

Въз основа на резултатите от извършените проверки се съставя писмо, в което се посочва заключение относно преценката на компетентния орган.

Писмото може да бъде предоставено в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Обжалване

Издаването на писмото не подлежи на обжалване.

Решението за прекратяване на разглеждането на услугата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Please wait ...