Ministry of Environment and Water

Portal for electronic administrative services

Български

Issue a decision on the assessment of environmental impact

Нормативно основание

Чл. 94, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Характеристика

Целта на административната услуга е издаването на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за дадено инвестиционно предложение.

С ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложение № 1 и за Приложение 2 - само в случаите, когато е взето на решение по преценка да се извърши ОВОС на ЗООС.

ОВОС определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флората и фауната, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействията между тях.

Министърът на околната среда и водите постановява решения по ОВОС на инвестиционни предложения засягащи резервати, национални паркове и поддържани резервати – защитени територии по Закона за защитените територии; засягащи територия, контролирана от повече от една РИОСВ; които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет; за сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т.ч. шистов газ, за трансгранични процедури.

Заявител

Възложител на инвестиционно предложение - обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има правo да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение, съгласно § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС.

Искането за предоставяне на услугата може да се подаде и чрез изрично упълномощено лице.

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по образец, достъпен на официалната интернет страница на МОСВ. Заявлението се подава на хартия или по електронен път чрез уеб базирано приложение.

Към него се прилагат следните документи:

  1. доклад за ОВОС, заедно с всички приложения;
  2. задание за ОВОС;
  3. нетехническо резюме на доклада;
  4. оценката за най-добри налични техники;
  5. разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада);
  6. писмена декларация на експертите, подписана лично, че: 1. отговарят на изискванията на чл. 83, ал.2 на ЗООС за завършено висше образование, степен “магистър”; 2. не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата; 3. познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 от ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи;
  7. доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв;
  8. документ за платена такса.

Такси

За предоставяне на услугата се събира такса в размер на:

  • 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) – за извършване на оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в рамките на процедура по ОВОС, когато ОВОС е задължителна (чл. 1, ал. 5, т. 2, буква а) от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите);
  • 700 лв. (седемстотин лева) – за извършване на оценка за съвместимост по ЗБР в рамките на процедура по ОВОС, след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС (чл. 1, ал. 5, т. 2, буква б) от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите).

Резултат от услугата

Въз основа на резултатите от извършените проверки се издава решение за оценка на въздействието върху околната среда.

Решението може да бъде предоставено в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Обжалване

Издаденият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Please wait ...