Ministry of Environment and Water

Portal for electronic administrative services

Български

Issuing a decision to assess the need for assessing the environmental impact

Нормативно основание

Чл. 93, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Характеристика

Административната услуга има за цел извършването на преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие на околната среда (ОВОС).

Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:

  1. инвестиционни предложения съгласно приложение № 2 на ЗООС;
  2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2 на ЗООС, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
  3. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към ЗООС и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
  4. инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години.

Заявител

Възложител на инвестиционно предложение - обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение, предвид § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС.

Искането за предоставяне на услугата може да се подаде и чрез изрично упълномощено лице.

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по образец, публикуван на интернет страницата на МОСВ.

Към него се прилагат следните документи:

  1. информация по Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС);
  2. документи, доказващи осигуряването на обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в т.ч. нейното предоставяне на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства;
  3. информация относно обществения интерес (ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС);
  4. документ за платена такса;
  5. при желание от възложителя и при приложимост, може да се внесе и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС с искане за потвърждаване прилагането на най-добри налични техники (прилага се разработена поотделно за всяка една от инсталациите по Приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от ДР на Наредбата за ОВОС).

Такси

За предоставяне на услугата се събира такса в размер на:

  • 500 лв. (петстотин лева) – редуцирана такса при съвместена процедура с оценка за съвместимост (чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите).

Срок за предоставяне на услугата

Решението се произнася в срок до един месец от внасяне на искането за преценка /в този срок не се включват сроковете за провеждане на консултации със специализираните ведомствата и сроковете за отстраняване на нередовности/ предоставяне на допълнителни документи от заявителя/.

Резултат от услугата

Въз основа на резултатите от извършените проверки се изготвя решение, в което се посочва заключение относно липсата или наличието на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението може да бъде предоставено в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Обжалване

Издаденият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Please wait ...