Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Контакти

Адрес

1000 София, бул. "Мария Луиза" 22

Телефон

02/ 940 6000

Уеб страница

http://www.moew.government.bg/

Моля, изчакайте ...