Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Указания за ползване

Този портал за електронни административни услуги се поддържа от Министерство на околната среда и водите. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

За да използвате електронните услуги на Министерство на околната среда и водите, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.). Електронният подпис трябва да е издаден от доставчик на удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

Министерство на околната среда и водите не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Министерство на околната среда и водите.

Лични данни

Лични данни, които се събират чрез тази интернет страница, се обработват от Националния център за информация и документация единствено за нуждите на предоставянето на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на действащото законодателство. Предоставянето на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на законодателството в областта на защитата на личните данни.

Моля, изчакайте ...