Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Портал за електронни административни услуги

Знаме
Знаме
Знаме

Порталът е разработен в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в МОСВ“.

Настоящата версия на портала е надградена чрез реализирането на 7 електронни административни услуги (6, от които до най-високо ниво на развитие 4 и една до ниво 3) в рамките на изпълнението на проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-31/17.04.2014 г.

Услуги

1.
Предоставяне на достъп до обществена информация
2.
Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти
3.
Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка
4.
Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
5.
Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми
6.
Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
7.
Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми
8.
Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
9.
Подаване на предложение
10.
Подаване на сигнал

Моля, изчакайте ...