Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Подаване на сигнал

Предназначение на производството

Предмет на производството е създаване на възможност за упражняване на конституционно закрепеното право да се подават жалби, предложения и петиции до държавните органи. Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

 

Нормативно основание

Чл. 45 от КРБ

Чл. 108, ал. 1 от АПК във вр. с чл. 107, ал.1 от АПК

Чл. 28, т. 6 от УП на МОСВ

Чл. 10, ал. 3, т. 8 от ПУД на РИОСВ

Чл. 10, т. 2.3 от ПДОРС на БД

Чл. 11, ал.3, т. 8 от ПУД на ДНП

Подател

Физическо лице - български или чужд гражданин, омбудсманът; или всяка организация; народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, както и долустоящ орган.

Не се изисква идентификация за предоставяне на административната услуга.

Срок за приключване на производството

Решенията по направени сигнали се взимат най-късно в двумесечен срок от постъпването на сигнала.

Такси

Не се дължат такси.

Обжалване

Решенията, постановени по сигнали, не подлежат на обжалване.

 

Моля, изчакайте ...