Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

3018 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка или становище по екологична оценка

Нормативно основание

Чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Характеристика

Целта на административната услуга е да се улесни заявителят в извършването на преценка за приложимост на конкретна процедура по глава VI от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) към даден план/програма, одобряван/а от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание. Компетентният да предостави услугата орган, е единственото лице, което може коректно да укаже на заявителя по-нататъшния ход на неговите действия за законосъобразно провеждане и приключване на процедура по глава VI от ЗООС във връзка с конкретен план/програма, одобряван/а от централните органи на изпълнителната власт или от Народното събрание.

Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица, както български, така и чуждестранни, както и държавни органи и органи на местната власт. Услугата може да бъде заявена и от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За иницииране на услугата е необходимо подаване на уведомление с определени реквизити. Уведомлението се подава на хартия или по електронен път чрез уеб базирано приложение.

Към него се прилагат следните документи:

  1. задание за изработване на плана/програмата (ако такова се изисква по установения ред за изготвяне на плана/програмата);
  2. екземпляр на съответния/та план/програма, одобряван/а от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание или информация за етапа на изготвяне на плана/програмата и неговите/нейните предвиждания;
  3. друга документация, в зависимост от конкретния план/програма.

Такси

За предоставяне на услугата не се дължи такса.

Резултат от услугата

Въз основа на резултатите от извършените проверки се съставя писмо, в което се посочва заключение относно преценката на компетентния орган.

Писмото може да бъде предоставено в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Обжалване

Издаването на писмото не подлежи на обжалване.

Решението за прекратяване на разглеждането на услугата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Моля, изчакайте ...