Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

2467 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Нормативно основание

Чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Характеристика

Екологична оценка се извършва на планове и програми или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве - за планове и програми или техни изменения, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.

С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на планиране като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие в съответствие със ЗООС. Екологична оценка на планове и програми и техните изменения се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми/изменения на планове и програми включват.

Планове и програми и техни изменения, разработени единствено за целите на националната отбрана или на гражданската защита, както и финансови планове и бюджети със самостоятелно значение, не са предмет на екологична оценка.

Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 от ЗООС. Планове и програми на местно равнище за малки територии и изменения на такива планове и програми се оценяват, когато при прилагането им се предполагат значителни въздействия върху околната среда.

Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица, както български, така и чуждестранни, както и органи на местната власт и държавни органи, които изпълняват изискването за възложител на план или програма съгласно т. 21 към §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС. Услугата може да бъде заявена и от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по образец, публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите. Искането се подава на хартия или по електронен път чрез уеб базирано приложение.

Към него се прилагат следните документи:

  1. доклад за екологична оценка (ЕО)/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него, който включва и:

    а) списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

    б) декларации по чл. 83, ал.4 от ЗООС;

  2. нетехническо резюме на доклада за ЕО;
  3. документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотивите за приемане или не на получените мнения и предложения, както и за мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите;
  4. информация за достъпа до проекта на плана/програмата и съпътстващата го документация;
  5. документ за платена такса.

Такси

За предоставяне на услугата се дължи такса в размер на 600 (шестстотин) лева съгласно чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Срок за предоставяне на услугата

Общият срок за предоставяне на услугата е 30 дни.

Резултат от услугата

Въз основа на резултатите от извършените проверки се постановява становище, в което се посочва заключение относно липсата или наличието на всички нормативно изискуеми обстоятелства във връзка с опазване на околната среда.

Становището може да бъде предоставено в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Обжалване

Издаденият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Моля, изчакайте ...