Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

1837 Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти

Нормативно основание

Чл. 80 от Закона за биологичното разнообразие

Характеристика

Целта на административната услуга е издаването на:

 • разрешително за внос;
 • разрешително за износ;
 • сертификат за реекспорт;
 • сертификат за лична собственост;
 • сертификат за колекция от образци;
 • сертификат за произход;
 • сертификат за музикални инструменти.

Издаденото разрешително/сертификат е необходимо и задължително условие за въвеждането в Общността, износа или реекспорта на видовете, включени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Разрешителните  (за внос или износ)/сертификатът за реекспорт могат да бъдат използвани еднократно.

Заявител

Заявител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо и юридически лице, но само когато България е крайна дестинация на екземплярите.

За сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти заявител може да бъде само лице с обичайно местопребиваване в Република България.

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За предоставяне на услугата е необходимо подаване на заявление за по образец съгласно точка 5 от Приложение № I, от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (последно изменено с Регламент № 57/2015).

Към заявлението се прилагат следните документи или комбинация от тях:

 1. оригинал на документ за регистрация от друга държава-членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на екземпляра данните за неговия произход са съотносими към данните в стандартен документ по CITES (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);
 2. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава членка на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, попълнени от съответната митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006, и копие на документа по CITES, издаден от държави извън Европейския съюз, въз основа на който е осъществен вноса;
 3. документ от продажба на конфискувани екземпляри по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2 т. 3 или разпореждане с такива съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие;
 4. транспортен документ, с който от друга държава членка на Европейския съюз е транспортиран хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.);
 5. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от държави извън Европейския съюз, когато съгласно Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ (валидно е само за фитосанитарни сертификати от Канада, Република Корея, Сингапур, издадени за изкуствено развъдени растения);
 6. оригинал на разрешително или друг документ предвиден в нормативен акт разрешаващ придобиване на екземпляра от природата;
 7. копие от АТА карнет (само за случаите на издаване на Сертификат за колекция от образци);
 8. сертификат за произход от производителя, извън случаите на видове по Приложение А и чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;
 9. за ловните видове съгласно приложение № 4 към Закона за биологичното разнообразие, които попадат в приложения А, B и C към Регламент 338/97:

  а) разрешително за лов на името на ловеца;

  б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по Закона за лова и опазване на дивеча;

 10. фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай че заявителят е придобил екземплярите от друг собственик или вносител, извън случаите по чл. 106 от Закона за биологичното разнообразие;
 11. документ за регистрация на екземпляра и копие от регистрацията на неговите родители, издадени съгласно чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие;
 12. при износ на хайвер за държави извън Европейския съюз - опис на пратката с номерата на ползваните върху кутиите етикети;
 13. документ за платена такса за предоставяне на услугата;
 14. документ за самоличност, удостоверяващ адресната регистрация в България – изисква се само в случаите за внос от физически лица;
 15. документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението (арг. от чл. 82, ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
 16. нотариално заверено пълномощно – в случаите на подаване на заявление от представител на заявителя.

Документите, за които изрично е посочено, е необходимо оригиналът задължително да бъде предоставен пред Министерството на околната среда и водите, включително и в случаите на заявяване на услугата по електронен път. Непредоставянето на изрично изискан оригинал на посочен документ е основание за отказ от предоставяне на услугата.

Такси

Съгласно чл. 18, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за внос, износ или реекспорт на екземпляри от застрашени видове от дивата фауна и флора съгласно чл. 4, ал. 1 и 2, и чл. 5, ал. 1 и 4 от Регламент № 338/97 и Регламент № 865/2006, и за сертификати за лична собственост съгласно чл. 37, ал. 1 от Регламент № 865/2006 се събират следните такси:

а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 30 лв.;

б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 45 лв.;

в) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музей и/или за научна институция - общо за цялото разрешително - 25 лв.

Резултат от услугата

Издаденото разрешително/сертификат се предоставя на заявителя на хартиен носител в деловодството на Министерство на околната среда и водите.

Обжалване

Отказът да бъде издаден административният акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Моля, изчакайте ...