Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

748 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

Нормативно основание

Чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Чл. 14, ал. 1 и чл. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)

Характеристика

Целта на административната услуга е да се направи мотивирана и компетентна преценка относно необходимостта от извършване на екологична оценка за плана/програмата преди окончателно му/? приемане/одобряване от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание.

Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица, както български, така и чуждестранни, както и държавни органи и органи на местната власт, които изпълняват изискването за възложител на план или програма съгласно т. 21 към §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС. Услугата може да бъде заявена и от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по примерен образец, публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите. Искането се подава на хартия или по електронен път чрез уеб базирано приложение.

Към него се прилагат следните документи:

 1. обща информация за предложения/ата план/програма, която съдържа:

  а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

  б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

  в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

  г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа;

  д) основни цели на плана/програмата;

  е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

  ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 2. информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата;
 3. информация за органа за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.
 4. характеристика на плана/програмата относно:

  а) инвестиционните предложения по Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

  (за устройствени планове не се прилага информацията по т.5, буква „а“)

  б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;

 5. обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;
 6. информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени екологична оценка (ЕО) или оценка на въздействието върху околната среда;
 7. характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;
 8. карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на заявителя, приложения;
 9. нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве;
 10. задание за изработване на планове/програми в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт (само за планове и програми с нормативно изискваща се екологична част);
 11. искане за допускане извършването само на екологична оценка в случаите по чл. 2, ал. 5 на Наредбата за ЕО – по желание на заявителя;
 12. документ за платена такса.

Такси

За предоставяне на услугата се събира такса в размер на  400  (четиристотин) лева съгласно чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Срок за предоставяне на услугата

Общият срок за предоставяне на услугата е 30 дни.

Резултат от услугата

Въз основа на резултатите от извършените проверки се изготвя решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми.

Решението може да бъде предоставено  в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Обжалване

Издаденият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Моля, изчакайте ...